Hallands sjukhus anmäler enligt lex Maria

En diabetessjuk patient kom med ambulans till akutmottagningen i Varberg med allvarliga infektionssymptom. Diabetes kan i vissa fall ge ”tysta” eller avvikande hjärtinfarkter, men EKG-undersökningen visade först inget onormalt.

Några timmar senare togs ytterligare ett EKG som visade nytillkomna förändringar som tydde på en hjärtinfarkt. Trots detta utfördes ingen åtgärd – fokus låg på behandling av infektionen.

- Infektionen var väldigt allvarlig och krävde omedelbar behandling, annars skulle den blivit livshotande för patienten, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Under vårdtiden på medicinkliniken utvecklade patienten hjärtsvikt och en remiss skrevs till hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Här uppmärksammades det onormala EKG:et som tagits vid vårdtillfället i Varberg. Medicinering påbörjades då omedelbart.

Patienten har idag en nedsatt hjärtfunktion på grund av händelsen, men mår efter omständigheterna förhållandevis väl. Infektionen är helt botad.

- Med rätt behandling av hjärtat vid vårdtillfället i Varberg hade förutsättningar för att undvika nedsatt hjärtfunktion varit betydligt bättre, säger Birgitta Lagerqvist,.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön. 

För mer information, kontakta:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00. 

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria