Hallands sjukhus anmäler fördröjd diagnos enligt lex Maria

En man i 65-årsåldern kom till akutmottagningen i Varberg med smärtor i magen. Tre dagar tidigare hade han varit på sin vårdcentral och fått diagnosen reflux, som innebär att magsaft från magsäcken tränger upp i matstrupen. Nu visade patienten tecken på att ha en infektion och lades in på sjukhuset.

Några timmar senare fick patienten akuta bröstsmärtor och en hjärtinfarkt konstaterades. Mannen skickades omgående till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för behandling med ballongvidgning av hjärtats kranskärl, och kom sedan tillbaka till Varberg för fortsatt vård. Två dagar efter att han kommit hem från sjukhuset fick han en ny hjärtinfarkt och avled.

Lex Maria-anmälan görs på grund av att diagnosen akut hjärtinfarkt fördröjdes när patienten kom till akutmottagningen.

– Det här var en patient med komplicerad sjukdomsbild och akuta symptom som var svåra att tolka, och vi vill att IVO granskar handläggningen genom hela vårdkedjan, säger Bengt Karlsson, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information om händelsen, kontakta:

Bengt Karlsson, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria