Hallands sjukhus anmäler försenad behandling till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Kommunikationsmissar och otydlig ansvarsfördelning kan ha försenat operationen av mannens njurtumör ungefär nio månader. Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

En man i 70-årsåldern med flera olika urologiska besvär får i november 2015 en remiss till urologimottagningen i Halmstad. Distriktsläkaren på vårdcentralen skriver även en remiss för en röntgenundersökning av urinvägarna. Den visar en förändring i ena njuren och röntgenläkaren rekommenderar att en urolog undersöker patienten.

Patienten får enligt vårdgarantiavtal besök hos en privat urologimottagning. Senare söker patienten själv kontakt med urologikliniken på Hallands sjukhus.

Besöket på Hallands sjukhus äger rum i juni, men kommunikationsmissar mellan vårdgivarna innebär att det då inte finns några röntgensvar att tillgå. Det dröjer ända till september innan allt är färdigt för att planera patientens operation.

– Behandlingen har fördröjts ungefär nio månader. Remisser har gått fram och tillbaka mellan vårdgivarna och det har varit otydligt vem som ansvarar för patienten. Det hela har heller inte underlättats av att vårdgivarna har olika journalsystem och alltså inte har tillgång till all samlad information om patienten, säger Sonny Ederberg, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:

Sonny Ederberg, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria