Hallands sjukhus anmäler försenad behandling till Inspektionen för vård och omsorg

Bristande kommunikation gjorde att behandlingen av en patient med blodpropp försenades en vecka. Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten, en kvinna i 70-årsåldern med spridd cancer, läggs i början av 2016 in på Hallands sjukhus Varberg eftersom hennes allmäntillstånd blivit sämre. Hon har också fått försämrad cirkulation i fötterna och en röntgenundersökning visar att det beror på en blodpropp i stora kroppspulsådern.

Brister i kommunikationen gör att planerad kontakt med kärlkirurg inte blir av förrän efter cirka en vecka. Då gör man en operation för att ta bort blodproppen, men utan större förbättring för patienten. I efterhand är kärlkirurgernas bedömning att operationen sannolikt fått ett bättre resultat om den gjorts utan dröjsmål.

Patienten avled efter någon månad.

– Patienten dog av sin spridda cancersjukdom, men det kan vara så att blodproppen påskyndade förloppet. Vi gör en lex Maria-anmälan eftersom det tog en vecka innan hon fick behandling för blodproppen, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria