Hallands sjukhus anmäler händelse enligt Lex Maria

Förväxlad patientidentitet på provrör anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

När prover skickas till mikrobiologiska laboratoriet ska en elektronisk remiss vara ifylld och skickad, och en etikett med patientens identitet ska finnas på provröret. Trots denna rutin, upptäckte laboratoriet att en patientidentitet på ett provrör som skickats från akutmottagningen i Varberg, inte stämde överrens med identiteten i den elektroniskt skickade remissen.

Då provet visade blodförgiftning, var det väldigt viktigt att patienten fick omedelbar behandling med antibiotika. Personal på laboratoriet kontaktade därför genast personal vid akutmottagningen som snabbt kunde spåra provet till rätt patient. Behandling mot blodförgiftning hade då redan satts in för patienten, och hen drabbades inte av någon vårdskada.

- Vid händelsen följdes inte den rutin om provtagning som finns. En patient utsattes då för risk att inte få rätt behandling insatt och en annan utsattes för risk att få felaktig behandling, vilket hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada för båda, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön. 

För mer information, kontakta:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00. 

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria