Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse där omhändertagandet på akutmottagningen tagit alltför lång tid. Patienten klarade sig bra, men det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Patienten skickades akut från en vårdcentral till akutmottagningen i Varberg med misstanke om stroke.

– Symtomen och det faktum att man redan på vårdcentralen misstänkte en stroke innebar att det skulle gått snabbare på akutmottagningen, säger Sonny Ederberg, chefläkare på Hallands sjukhus.

Patienten skickades i ambulans till neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för operation.

– I ambulansen följde det då inte med någon anestesipersonal, vilket det borde gjort, säger Sonny Ederberg.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Sonny Ederberg, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria