Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse enligt lex Maria, där ett ofött barn dog i magen.

Kvinnan var gravid i sjunde månaden och kom till förlossningsavdelningen i Varberg eftersom barnets rörelser minskat. Undersökning med bland annat så kallad CTG, som mäter barnets puls och mammans värkarbete, visade att barnet sannolikt behövde förlösas skyndsamt.

Kvinnan flyttas till sjukhuset i Halmstad, där neonatalvård* finns. På förlossningen i Halmstad gör man ytterligare bedömningar med CTG och ultraljud under dagen och kvällen. Bedömningen är att förlossningen inte behöver sättas igång. Vid en kontroll sent på kvällen upptäcks dock att barnets hjärta slutat att slå, och det föds senare dött.

– Beslutet att förlösa ett barn tidigt och akut innebär en komplex riskvärdering, och vi vill gärna ha en extern granskning av bedömningen av den här situationen, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

*Neonatalvård är vård av för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria