Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

En patient avled efter en operation vid Hallands sjukhus Halmstad och händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

Patienten opererades i början av 2017 med titthålsteknik för att åtgärda ett ärrbråck på magen efter en tidigare operation. Efter operationen blev patienten sämre och man misstänkte en bukhinneinflammation. Därför gjordes en ny operation där man såg att det läckte från tarmen, som alltså skadats vid det tidigare ingreppet. Läckaget åtgärdades vid operationen, men patienten blev allt sämre och avled efter några dagar.

Hallands sjukhus har gjort en intern utredning, och vill att även Inspektionen för vård och omsorg granskar händelsen.

– Den här typen av operation är relativt komplicerad och vi vill gärna få närmre belyst om det är något innan, under eller efter operationerna som bör göras på annat sätt för att se till att en sådan här tragisk komplikation inte händer igen, säger Bengt Karlsson, chefläkare Hallands sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information om händelsen, kontakta:
Bengt Karlsson, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Monica Burell, kommunikatör, tfn 0736-27 90 64

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria