Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus anmäler en händelse enligt lex Maria, där en patient fallit när en sänggavel gav vika.

Händelsen rör en 85-årig patient som vid upprepade tillfällen vårdats vid medicinkliniken i Varberg. 

Vid ett av vårdtillfällena gick patienten upp ur sin säng för att gå på toaletten. För att stödja sig tog han tag i sänggaveln, som då gav vika. Patienten ramlade och fick en höftfraktur, som opererades. Efter operationen vårdades patienten på ortopedkliniken, och kom sedan tillbaka till medicinkliniken eftersom hans allmäntillstånd blev allt sämre. En månad efter fallet dog patienten.

Lex Maria-anmälan görs av flera skäl. Ett är att det inte gjorts någon så kallad fallriskbedömning av den här patienten. Det ska göras för alla patienter som är äldre än 75 år eller när det finns särskilda riskfaktorer.

– Det finns en risk att man faller om man är äldre och ligger på sjukhus så det gäller att vara uppmärksam och vidta förebyggande åtgärder om det behövs. Därför är det viktigt att vi alltid gör en bedömning av risken för fall enligt en särskild mall, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.

Det är dessutom otydligt vem som ansvarar för sängarna på Hallands sjukhus Varberg.

– Det har lett till att funktionskontroller av sängarna inte har genomförts som de ska, säger Christer Allenmark.

Mer information:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria
 

 Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.