Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Patienten undersöktes med magnetkamera utan att vårdpersonalen var medveten om att han hade en pacemaker inopererad. Nu anmäler Hallands sjukhus händelsen enligt lex Maria.  

En magnetkamera tar bilder av organ i kroppen med hjälp av magnetfält och radiovågor, istället för att använda strålning. Magnetfältet kan påverka elektronisk utrustning och magnetiska föremål, och därför ska särskilda åtgärder vidtas innan en person med en pacemaker undersöks med magnetkamera. Inför undersökningen får patienten till exempel svara på ett antal frågor, bland annat om man har en pacemaker.

Vid den händelse som nu anmäls följdes inte de rutiner som finns, så informationen om att patienten hade pacemaker gick inte fram. Det stod klart efter undersökningen, som gjordes i Kungsbacka, och patienten fick då åka till Hallands sjukhus Varberg för kontroll och observation.

– Patienten fick inga men av den här händelsen, utan kunde lämna sjukhuset efter att ha stannat en natt för observation. Men det är naturligtvis inte bra att han utsattes för denna risk, säger Martin Unger, chefläkare Hallands sjukhus.

Mer information:
Martin Unger, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0300-56 54 31.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:

www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria