Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria med anledning av att det fanns brister i omhändertagandet av en cancersjuk patient vid livets slutskede. Patienten fick till exempel inte tillräcklig smärtlindring.

I det skede av sjukdomen som patienten befann sig i kan man förvänta sig en försämring och att livets slut närmar sig. Med god planering av vården, i samråd med patient och närstående, går det att uppfylla de önskemål som patient och närstående har kring vården i livets slutskede.

- Ingen patient ska behöva uppleva smärta vid livets slut. Vi gör denna anmälan för att se om vi kan förbättra vår kunskap kring smärtvård och se om vi kan utveckla kommunikationen med patienten i rätt tid, säger chefläkare Anna Myredal.

Patienten har fått rätt behandling för sin sjukdom, men det fanns brister i den lindrande behandlingen i vården vid livets slutskede.

Hallands sjukhus önskar att ärendet granskas av IVO, där vi har bedömt att det undvikbara lidandet är en allvarlig vårdskada.

För mer information:
Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, tfn: 0340-48 10 00.

Monica Burell, kommunikatör, tfn: 0736-27 90 64

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria