Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria efter att ett litet barn fått vänta länge på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg.

Barnet kom tillsammans med sina föräldrar till akutmottagningen på grund av hög feber och hosta. Det fastställs snabbt att barnet har lunginflammation. Man planerar att barnet ska få antibiotika direkt via blodkärl (intravenöst) och läggas in på vårdavdelning för barn på Hallands sjukhus Halmstad.

Då sjuksköterskorna på akutmottagningen inte är vana vid att sätta venkateter på så små barn ber de om hjälp av anestesisjuksköterska. Ingen anestesisjuksköterska har dock tid att hjälpa till. Barnet fick vänta i sju timmar, utan varken antibiotika eller vätska. Under denna tid hade barnet ingen övervakning och ingen ny bedömning av hälsotillstånd gjordes.

När barnet ska transporteras med ambulans till Hallands sjukhus Halmstad konstaterar ambulanspersonalen att barnet har en hög puls och hög andningsfrekvens. Transporten omprioriteras till högsta prioritet.

- Barnet fick ingen vårdskada, men den långa väntetiden utan ny bedömning innebar att patienten utsattes för en risk för allvarlig vårdskada, säger Christer Allenmark, chefläkare.

Anmälan skrivs på grund av lång handläggningstid vid akutmottagningen på Hallands sjukhus Varberg där det finns brister i övervakning och att ingen ny bedömning gjordes under de sju timmar barnet fick vänta. Anmälan skrivs också på grund av en fördröjning av behandling och bristande kompetens när det gäller att sätta venkateter på små barn.

För mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn: 0340-48 10 00

Monica Burell, kommunikatör, tfn: 0736-27 90 64

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria