Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

Ett barn besökte flera gånger akutmottagningen i Varberg på grund av feber och andningsbesvär orsakade av en infektion med RS-virus. Patienten blev efterhand sämre och vid tredje besöket gavs hen högsta prioritet. Trots detta tog det mer än fyra timmar innan barnet lades in för vård på barnkliniken.

 Att en patient får högsta prioritet innebär till exempel att man övervakar andning och blodtryck, och sätter en nål för att snabbt kunna ge dropp. Detta gjordes dock inte.

Under tiden på akutmottagningen blev patienten allt sämre utan att personalen uppmärksammade det. Det tog drygt fyra timmar innan barnet transporterades till barnkliniken i Halmstad.

– RS-infektioner kan vara allvarliga för små barn eftersom viruset framförallt kan påverka andningen. Den här patienten hade högsta prioritet och då ska det alltid finnas någon som har full koll, men här var det oklart vem som ansvarade för patienten. Man har heller inte följt gällande rutiner för till exempel övervakning, säger Christer Allenmark, chefläkare.

Sedan händelsen inträffade har utveckling skett inom flera områden på akutmottagningen. Bland annat har ansvarsfördelningen tydliggjorts och sjuksköterskorna på akutmottagningen har fått särskild utbildning i att ta omhand barn.

– Barnet skadades inte av händelsen, men utsattes för en risk att skadas. Därför gör vi en lex Maria-anmälan, säger Christer Allenmark.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet är publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria