Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

En patient i 60-årsåldern kom under våren 2016 till akutmottagningen i Halmstad med magsmärtor. Kvinnan behövde opereras men det dröjde åtta timmar innan operationen genomfördes. Efteråt drabbades hon av en stroke, och Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

När kvinnan kom till sjukhuset gjordes undersökningar som visade att hon drabbats av bukhinneinflammation på grund av att tarmen var perforerad, och att hon behövde opereras.

Operationen dröjde dock, bland annat beroende på hög belastning på både akutmottagningen och operationsavdelningen. I väntan på operation blev patienten sämre och behövde därför extra vård. Det gjorde att operationen försenades ytterligare. Efter operationen fick patienten en stroke som ledde till bestående funktionsnedsättning.

– Vi kan inte utesluta att den långa väntetiden bidrog till att patienten drabbades av en stroke efter operationen. Därför gör vi en anmälan enligt lex Maria, så att vi också får en extern granskning av det som hänt, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria