Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus anmäler en händelse där en kvinnas livmoder behövt opereras bort i samband med en förlossning.

Kvinnan kom efter fullgången graviditet in till förlossningen. På grund av hotande syrebrist hos barnet togs beslut om att göra ett akut kejsarsnitt. I samband med kejsarsnittet drabbades kvinnan av stora blödningar. Ett friskt barn föddes, men kvinnan fick opereras ytterligare två gånger för att man skulle kunna stoppa blödningen.

- Att drabbas av så här stora blödningar i samband med ett kejsarsnitt är ovanligt men mycket allvarligt och det handlade om att rädda kvinnans liv. För att stoppa blödningarna var man till slut tyvärr tvungen att ta bort hennes livmoder, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare på Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelande publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 0721-84 47 71.

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer: www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria