Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

En äldre patient med flera sjukdomar kom till akutmottagningen i Halmstad med feber och svårigheter att andas. Patienten hade det senaste dygnet haft en benägenhet att falla, var svag i ena armen och hade också en misstänkt ansiktsförlamning.

Symtomen var sådana att man i första hand misstänkte hjärnhinneinflammation eller stroke. Patienten fick läkemedelsbehandling och man gjorde också en akut röntgenundersökning av hjärnan. Röntgen visade en blödning under skallbenet och patienten opererades på regionsjukhus.

– Vi gör anmälan enligt lex Maria eftersom utredningen inte drevs med den snabbhet som krävs för en patient med de här symtomen. Man har heller inte övervakat patienten enligt de riktlinjer som finns, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

Patienten har inte fått några bestående men, men den långa handläggningstiden och den bristande övervakningen på akutmottagningen innebar en risk för allvarlig vårdskada.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria