Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Den ena händelsen rör en svårt sjuk patient som tog sig över sänggrindarna flera gånger utan att särskild personal fick i uppgift att övervaka patienten. Till slut föll patienten så illa att en hjärnblödning uppstod.

Det finns alltid en risk att oroliga patienter med många sjukdomar faller och det gäller att vara uppmärksam på detta.

- När de här patienterna skrivs in på sjukhuset görs alltid en bedömning av risken för att patienten ska falla. Här hade man behövt vidta fler åtgärder för att förhindra att patienten föll, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare på Hallands sjukhus.

Patienten är avliden, dock inte till följd av den uppkomna skadan.

Den andra anmälan rör en patient som hade en så kallad perifer venkateter* i armen, som inte togs bort trots att den inte längre behövdes. Insticksstället blev inflammerat och patienten fick efter det en blodpropp i armen, med långvarig behandling med blodförtunnande läkemedel som följd.

- Det finns alltid en infektionsrisk när man har fått en sådan här kateter. Därför är det viktigt att vårdpersonalen regelbundet inspekterar katetern och tar bort den så snart den inte behövs. Det missade man här, säger Birgitta Lagerqvist.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön. 

*En perifer venkateter är en tunn kateter som förs in i en ven och används för att ge patienter vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning.

För mer information, kontakta:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00. 

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria