Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Den ena händelsen gäller en patient med många sjukdomar, bland annat kronisk lungsjukdom, som vårdades på Hallands sjukhus Halmstad på grund av problem med andningen.

Vid en röntgenundersökning av lungorna upptäcktes flera nya förändringar, som bedömdes vara metastaser. Utredningen av förändringarna blev försenad eftersom det dröjde två månader innan läkaren gjorde de anteckningar som krävs i patientens journal.

– Den här patienten var redan innan förseningen alltför sjuk för att kunna opereras. Men en sådan här försening är allvarlig och kan innebära risk för allvarlig vårdskada för en patient. Därför gör vi en lex Maria-anmälan, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Den andra händelsen gäller en patient som kom till akutmottagningen i Varberg med ett "Rädda hjärnan-larm". Det innebär bland annat att man omgående gör en röntgenundersökning av hjärnan. Undersökningen visade att patienten drabbats av en hjärnblödning.

Efter kontakt med neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset om fortsatt handläggning, lades patienten in på en vårdavdelning i Varberg. Där blev hen sämre – en ny röntgenundersökning visade att hjärnblödningen blivit större och patienten drabbades även av kramper. Efter fördröjning på vårdavdelning togs patienten till intensivvårdsavdelningen och opererades sedan vid neurokirurgen på Sahlgrenska.

– Bedömningen är att denna patient redan från början borde vårdats på intensivvårdsavdelningen, eller åtminstone tagits till intensivvårdsavdelning efter de första timmarnas försämring på vårdavdelningen, säger Sonny Ederberg, chefläkare på Hallands sjukhus.

Patienten är numera utskriven från sjukhuset, och det är svårt att svara på om återhämtningen blivit bättre om hen fått intensivvård från början.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Sonny Ederberg, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria