Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Den ena anmälan rör en patient med andningsproblem som läggs in på medicinkliniken i Varberg. En röntgenundersökning av bröstkorgen visar att stora kroppspulsådern är förstorad, men utan bråck eller bristning. Kärlkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontaktas, och bedömningen är att patienten inte behöver opereras akut.

Efter två dygns vård får patienten akut smärta i bröstet, andnöd och sjunkande blodtryck. Efter omedelbar behandling blir läget stabilt, men vid kontroll ungefär en och en halv timme senare hittas patienten död i sin säng. Obduktion visar att stora kroppspulsådern brustit.

– Bröstsmärtan och blodtrycksfallet innebär att man borde misstänkt att pulsådern kunde vara skadad. Patientens samlade symtom var dock svåra att värdera och det kan ha påverkat handläggningen. Det är tveksamt om en annan handläggning hade påverkat utgången för patienten, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

Den andra anmälan rör ett barn som vårdades vid barnkliniken i Halmstad och fick för hög dos läkemedel mot en virusinfektion. När felet upptäcktes avbröts läkemedelsbehandlingen.

– Barnet fick inga kvarstående besvär, men utsattes för en risk för vårdskada. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Anna Myredal.

Barnkliniken har nu infört nya rutiner för att förhindra att liknande händelser sker igen.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas kön eller ålder.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria