Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

En av händelserna rör en patient som dog efter en operation på Hallands sjukhus Halmstad. När patienten opererades uppstod en blödning, som tilltog timmarna efter operationen. För att stoppa blödningen fick patienten opereras ytterligare en gång.

– Blödningen kunde stoppas, men efter den andra operationen drabbades patienten av en svår bukhinneinflammation på grund av ett läckage från tarmen. Det ledde tyvärr till att patienten avled, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus. 

En annan händelse gäller en patient med pacemaker, och som gått på regelbundna kontroller av den vid Hallands sjukhus Kungsbacka. I samband med att patienten vårdades på Sahlgrenska universitetssjukhuset för en annan åkomma upptäcktes att pacemakern inte fungerade; patienten hade dock normal hjärtrytm.

– Det visade sig att en planerad kontroll av pacemakern inte hade blivit av. Den uteblivna kontrollen bedömer vi som en risk för patienten att drabbas av allvarlig vårdskada, säger Birgitta Lagerqvist.

Ingen ytterligare patient har identifierats som icke kontrollerad.

En tredje händelse rör en patient som gick på injektionsbehandling mot sin allergi vid Hallands sjukhus Kungsbacka och som fick kattextrakt istället för som planerat hästextrakt.

Konsekvensen för patienten blev en lokal rodnad på injektionsstället och ett extra besök för att få den rätta allergisprutan. Hade patienten haft en ökad känslighet för katt hade det kunnat leda till en större allergisk reaktion, och risk för allvarlig vårdskada förelåg alltså.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas ålder eller kön. 

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00. 

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria