Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den första händelsen rör en patient med en kronisk ryggsjukdom som kom till akutmottagningen i Varberg efter att ha ramlat och slagit i ryggen. Efter att ryggen undersökts och man bedömt att röntgen inte var nödvändig, fick patienten åka hem med tabletter mot värken.

Några dagar  senare kom patienten tillbaka med ökade smärtor i rygg och nacke. Röntgenundersökning visade då att patienten hade två frakturer i ryggen. Efter operation på Sahlgrenska universitetssjukhuset bedöms patienten ha blivit helt återställd.

– Det här var en patient med en kronisk sjukdom och behandling som kan innebära en ökad risk för benskörhet. Vi vill därför gärna ha en extern granskning av handläggningen, säger chefläkare Sonny Ederberg.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Sonny Ederberg, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Den andra händelsen gäller en patient som blev akut sjuk och kom till Hallands sjukhus Halmstad med förlamningssymtom och talsvårigheter. Patienten hade drabbats av en stroke, men symtomen misstolkades vilket ledde till att utredning och behandling av stroken blev fördröjd.

– Patienten har kvarstående besvär och vi kan inte utesluta att fördröjningen förvärrat patientens tillstånd, säger chefläkare Birgitta Lagerqvist.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria