Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria. I båda fallen handlar det om diagnos och behandling som fördröjts.

Den första händelsen gäller en patient som sökte akut till Hallands sjukhus Varberg på grund av buksmärtor. Utredningen visade att besvären orsakades av en elakartad tumör men det var svårt att klarlägga varifrån tumören utgick. Flera kliniker var inblandade i utredningen men vare sig titthålskirurgi eller vävnadsprover kunde säkert avgöra tumörens ursprung, vilket krävdes för att kunna bedöma lämplig behandlingsform.

Slutligen kontaktades Sahlgrenska sjukhuset där en eftergranskning av vävnadsprover slutgiltigt avgjorde vilken sorts tumör patienten drabbats av och behandlingen kunde påbörjas.

– Även om utredningen var komplicerad anser vi att den tog alltför lång tid. Behandlingen borde ha kunnat påbörjas betydligt tidigare om handläggningen skötts på ett smidigare sätt. Nu dröjde det närmare fem månader från första besök till cytostatikabehandling påbörjades, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.  

För information om den här händelsen, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Den andra händelsen gäller fördröjd diagnos av en patient med ryggtumör.

Patienten besökte i mitten av juni sin vårdcentral eftersom hen sedan två månader haft känselrubbning i ena benet, och nu upplevde besvär i bägge benen.

Vårdcentralen kontaktade neurolog vid Hallands sjukhus Halmstad, och bad om en snabb bedömning av patienten. Remiss skrevs också för en datortomografi-undersökning av ryggen. Undersökningarna skulle göras inom fyra veckor. I mitten av juli sökte patienten akut vid Hallands sjukhus Varberg, eftersom smärtorna ökat. Patienten undersöktes och prover togs, och en remiss skickades till vårdcentralen med information om att utredningen borde skyndas på.

Efter det följer en period när patienten vid upprepade tillfällen tar kontakt med såväl vårdcentral som sjukhus. I mitten av augusti har patienten svåra smärtor och söker akut på sjukhuset. Det visar sig att patienten har en tumör i ryggen, och i slutet av augusti sker operation vid regionsjukhus.

Idag mår hen bättre, men har fortfarande problem med sina ben.

– Den här patienten var tidigare helt frisk, och hade allvarliga symtom. Ändå tog handläggningen mer än två månader från första besöket. Vi kan inte utesluta att det bidragit till en vårdskada, och därför vill vi att IVO gör en granskning, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

För information om den här händelsen, kontakta:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria