Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria. Den ena handlar om en patient som drabbades av urinvägsinfektion och blodförgiftning eftersom rutinerna inte följdes.

Patienten behövde en undersökning som bland annat innebar att man satte en kateter i urinvägarna. I samband med det skulle hen fått antibiotika i förebyggande syfte enligt särskilda rutiner. I det här fallet följdes inte rutinerna och patienten fick en urinvägsinfektion och blodförgiftning. Efter ett par dagars vård kunde hen skrivas ut från sjukhuset i Halmstad.

– Patienten hade kanske kunnat slippa den här infektionen om antibiotika getts enligt de rutiner vi har. Nu har vi skärpt rutinerna ytterligare, men patienten utsattes för en risk och vi vill ha en utomstående granskning, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

Det andra ärendet som anmäls rör en patient som år 2009 behandlades för äggstockscancer. Vid efterkontroll på Hallands sjukhus Halmstad 2014 visade det sig att cancern möjligen kommit tillbaka. Av olika orsaker dröjde det till oktober innan patienten fick information om detta. Hon avled senare i sin cancersjukdom.

– För den här patienten fanns ingen botande behandling. Men man hade kanske kunnat ge behandling för att bromsa sjukdomsförloppet. Vi har gått igenom våra rutiner och utvecklat dem. Men vi önskar en granskning för ytterligare tydlighet och möjlighet till förbättringar, säger Anna Myredal.

Mer information:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via sjukhusets växel,
tfn 035-13 10 00.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria