Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

En försenad diagnos och en felaktig prioritering gör att Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria.

Den ena händelsen rör en patient med långvariga tarmbesvär. Undersökning på vårdcentral visade en misstänkt förändring i ändtarmen, och patienten remitterades till Hallands sjukhus Halmstad. Undersökningarna där visade inget onormalt.

Patientens besvär fortsatte dock och fem månader senare sökte hen återigen vård. Den här gången konstaterades en cancertumör, som opererades bort. Efter operationen har patienten genomgått cytostatikabehandling.

– Behandlingen av tumören har fördröjts med nästan ett halvår, och därför gör vi den här anmälan, säger Christer Allenmark, chefläkare.

För information om den här händelsen, kontakta:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Den andra händelsen utspelade sig på Hallands sjukhus Halmstad. En felaktig prioritering ledde till fördröjd behandling av en patient som intagit en stor mängd läkemedel.

Patienter med förgiftningar ska alltid per automatik ha en viss prioritering, vilket inte skedde i det här fallet. Det gjorde att det dröjde ungefär en och en halv timme innan patienten bedömdes av läkare och behandling kunde starta. Patienten avled till följd av förgiftningen.

– Den fördröjda behandlingen påverkade med största sannolikt inte utgången för den här patienten, men vi vill ha en utomstående granskning, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare. 

För information om den här händelsen, kontakta:
Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.


Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria