Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus gör två anmälningar enligt lex Maria.

En äldre patient med andningsbesvär kom till akutmottagningen i Varberg. Där togs prover som skulle kunna tala för blodpropp i lungan. Det tog dock elva timmar innan någon läkare undersökte patienten, och ytterligare ett par timmar innan patienten var på plats på vårdavdelning.

– Patienten drabbades inte av någon vårdskada men den långa väntan innebar en klar risk för att patienten skulle kunnat drabbas av en allvarlig vårdskada, konstaterar chefläkare Christer Allenmark.

Hallands sjukhus har gjort en händelseanalys som visar brister i följsamheten till gällande rutiner, och att det finns en oklar ansvarsfördelning för patienten när väntetiderna på akutmottagningen blir långa.

– Det finns heller inga tydliga rutiner för vad som gäller när belastningen på akutmottagningen är så hög att man behöver begära förstärkning, säger Christer Allenmark.

Den andra händelsen gäller ett driftstopp som innebar att patienter inte fick ut sina läkemedel eftersom det inte gick att skicka elektroniska recept till apotek. Händelsen inträffade en lördagsmorgon och trots insatser från IT-avdelningen kunde man inte lösa problemet och var på eftermiddagen tvungen att gå över till manuella reservrutiner. På måndagen kunde problemet, som berodde på att ett certifikat gått ut i en integrationsplattform som kopplar olika it-system till varandra, åtgärdas.

Händelsen innebar under hela helgen problem för patienter som hade svårt att få ut sina läkemedel, och betydande merarbete för personalen. Ingen patient drabbades dock av skada till följd av händelsen.

Anmälan skrivs på grund av bristande dokumentation av certifikat, brister vad gäller reservrutiner när det gäller receptförskrivning och bristande kommunikation inom sjukhuset.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria