Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria.

 Den ena händelsen rör en äldre patient med en del åldersrelaterade sjukdomar. Bland annat behandlades hen med ett läkemedel för att förebygga blodpropp. I samband med en operation byttes det vanliga läkemedlet ut mot ett annat.

 En vecka efter operationen drabbades patienten av stroke och vårdades på medicinkliniken i Halmstad. Efter två dagar fattades beslut om att byta tillbaka till patientens vanliga blodproppsmedicin. På grund av oklarheter i läkemedelshanteringen fick patienten under en dryg vecka dock varken det nya eller det gamla läkemedlet. Under den tiden fick patienten en ny stroke, blev sedan allt sämre och avled efter ett par veckor.

 –     Vi gör den här anmälan eftersom den avbrutna läkemedelsbehandlingen kan ha lett till att patienten fick en ny stroke, säger Christer Allenmark, chefläkare.

 Den andra händelsen gäller en ung patient som vid flera tillfällen sökt vård akut på grund av huvudvärk, yrsel, synrubbing och känselnedsättning i en arm.

 Vid tredje besöket på akutmottagningen lades patienten in på sjukhuset i Varberg. Då konstaterades en blodpropp i hjärnan, och patienten flyttades till Sahlgrenska universitetssjukhuset för vård. 

 Hallands sjukhus egen utredning visar brister i omhändertagandet.

 –     Här borde vidtagits flera åtgärder, bland annat ett så kallat Rädda hjärnan-larm för att klargöra vilken behandling patienten skulle ha. Handläggningen på akutmottagningen tog också för lång tid, säger chefläkare Christer Allenmark.

 Patienten har till följd av blodproppen drabbats av kvarstående symtom, bland annat epilepsi.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

 Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

 Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

 Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

 Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

 Läs mer:

www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria