Hallands sjukhus anmäler missad fraktur

Patienten krockar i hög hastighet med en älg och kör därefter in i en annan bil. Trots olyckan verkar patienten oskadad, och på sjukhuset upptäcker man inte att hen fått en fraktur på bröstbenet. Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

När ambulansen kommer till platsen har patienten själv tagit sig ur bilen. Hen har inga uppenbara skador, men klagar över obehag från bröstet. Ambulansen far mot akutmottagningen i Halmstad och meddelar att man är på väg med en patient som bedöms oskadad.

På sjukhuset gör man en röntgenundersökning av halsryggen. Den visar ingen skada och efter några timmars observation får patienten lämna sjukhuset.

Fem dagar senare söker patienten, som inte är hemmahörande i Halland, vård på ett sjukhus på sin hemort eftersom smärtorna i bröstet är kvar och hen också upplever svårigheter att andas. Då konstateras en fraktur på bröstbenet som senare opereras på ett regionsjukhus.

– Omhändertagandet av den här patienten har inte följt de rutiner som finns. En kollision med en älg innebär alltid risk för stora skador. På akutmottagningen skulle man därför gjort fler undersökningar och provtagningar. Då kanske man hade upptäckt frakturen på bröstbenet, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

Patienten mår idag bra och är väsentligen besvärsfri.

– Men vi kan inte utesluta att patienten utsattes för en risk att drabbas av en allvarlig vårdskada och därför vill vi att Inspektionen för vård och omsorg granskar den här händelsen, säger Matts Juhlin-Dannfelt.

För mer information, kontakta:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria