Hallands sjukhus anmäler tre händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus gör tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelserna innebar inte att någon patient kom till skada, men att de utsattes för risker på olika sätt.

Två av anmälningarna rör händelser där patienter felaktigt fick läkemedel intravenöst, som egentligen var avsett att sväljas. I båda fallen upptäcktes misstaget snabbt och ingen av patienterna fick några men efteråt.

– Det innebär en allvarlig risk att få ett läkemedel via blodet, som inte är avsett för detta. Vi analyserar för närvarande bakomliggande orsaker för att se till att detta inte händer igen, säger Christer Allenmark, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Den tredje anmälan gäller att en patient med inklämt ljumskbråck fick vänta två dygn på operation, ett ingrepp som normalt ska göras akut.

Patienten kom till akutmottagningen i Halmstad, där det beslutades att operationen skulle genomföras dagen därpå i Kungsbacka med hjälp av titthålskirurgi. Men i Kungsbacka gjorde kirurgen bedömningen att bråcket var allvarligare och behövde åtgärdas med en akut operation, varför patienten transporterades till Varberg där patienten opererades.

– Patienten opererades och kunde skrivas ut dagen efter ingreppet, utan några komplikationer efter kirurgin. Vår anmälan görs på grund av onödiga transporter och en fördröjd handläggning. En patient med inklämt bråck, som är mycket smärtsamt, ska inte behöva vänta 48 timmar på operation, säger Christer Allenmark.

Mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.
Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria