Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus gör två anmälningar enligt lex Maria. Båda gäller urologikliniken.

En händelse gäller en patient som opererades för ett så kallat vattenbråck, eller pungbråck. Efter ett par dagar fick patienten kraftiga smärtor och svullnad. Man gjorde en ny operation och lade då in kompresser för att hantera ett sår. Kompresserna togs bort dagen därpå. Ett par veckor efter att patienten kommit hem sprack såret upp. Vid den operation som gjordes då upptäcktes en kvarglömd kompress.

– Man har inte kontrollerat hur många kompresser som var inlagda i operationssåret, och alltså inte vetat att man fick ut alla, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.

Anmälan görs också för att påtala brister i journalföringen, bland annat gällande så kallad sårvårdsjournal. 

Hallands sjukhus gör också en lex Maria-anmälan eftersom chefläkarna det senaste halvåret uppmärksammat ett antal avvikelser som gäller fördröjd handläggning vid urologikliniken. Det gäller både försenade återbesök och försenade utredningar och behandlingar. Patienter har också fått vänta alltför länge på resultatet av olika utredningar.

Utredningen har inte visat att någon patient kommit till skada. En analys av bakomliggande orsaker och förbättringsförslag har tagits fram men eftersom problemen fortsätter finns det en risk att en patient så småningom kan drabbas av en vårdskada. Därför skrivs en lex Maria-anmälan.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria