Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria. Båda handlar om behandlingar som fördröjts.

Den första händelsen rör ett barn som under sitt första levnadsår fick diagnosen hydrocephalus, vattenskalle. Föräldrarna sökte vid flera tillfällen vård för sitt barn på barnakuten i Halmstad. Pojken var skrikig, viktkurvan planade ut och med tiden ökade storleken på huvudet.

När barnet var ett knappt halvår gammalt drabbades han av ett krampanfall. Då ställdes diagnosen hydrocephalus och pojken opererades vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den fortsatta vården skedde i samråd med Sahlgrenska.

– Vi gör en lex Maria-anmälan eftersom vår analys av händelsen visar att diagnosen borde kunnat ställas tidigare. Kommunikationen med föräldrarna har heller inte fungerat som den ska. Vilka de medicinska konsekvenserna blir på lång sikt är svårt att uttala sig om, men situationen har skapat oro för både barnet och föräldrarna, säger Anna Myredal, chefläkare på Hallands sjukhus.

Den andra händelsen gäller en man i 70-årsåldern med grön starr (glaukom) på ena ögat. Patienten skulle på återkontroll på ögonkliniken i Halmstad efter två månader, men långa väntetider gjorde att besöket inte ägde rum förrän efter fjorton månader. Då konstaterades att trycket i ögat var förhöjt och att synfältet försämrats. Mannen fick först medicinsk behandling och opererades sedan. Idag mår han bra och går på regelbundna kontroller.

– Glaukom är en kronisk sjukdom som över tid ofta ger en viss försämring av synfältet. Här är det antagligen så att den långa väntan på kontrollbesöket gjort att patienten försämrats snabbare än nödvändigt och därför gör vi en lex Maria-anmälan, säger chefläkare Anna Myredal.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria