Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus lex Maria-anmäler två händelser där patienter drabbats av vårdskada efter att ha haft en så kallad perifer venkateter* i armen. 

Den första händelsen gäller en patient på medicinkliniken i Halmstad. Tre dagar efter att man satt dit venkatetern upptäcks en rodnad runt insticksstället och katetern tas bort. Patienten har då fått en inflammation i huden. Denna behandlas omedelbart, men patienten får ändå blodförgiftning och även en blodpropp i armen.

Enligt rutin ska insticksstället vid en perifer venkateter inspekteras varje dag, vilket man inte gjort vid den här händelsen. Patienten har numera daglig medicinering och båda tillstånden kräver fortsatta kontroller på sjukhuset.

Den andra händelsen gäller också en patient på medicinkliniken i Halmstad. Efter några dagar på sjukhuset upptäcks att patienten har en blodpropp i underarmen, men utan att ha någon perifer venkateter. Patienten berättar dock att det suttit en kateter i armen. I journalen finns ingen dokumentation om detta.

Behandling mot blodproppen och en blodförgiftning påbörjas samma dag. Båda tillstånden bedöms komma av att patienten haft en perifer venkateter.

– Båda de här patienterna har drabbats av allvarliga tillstånd som kräver långvarig behandling. Det har skapat onödigt lidande, förlängd vårdtid och risk för komplikationer för patienterna, och vi anmäler därför händelserna enligt lex Maria, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas ålder eller kön. 

*En perifer venkateter är en tunn kateter som förs in i en ven och används för att ge patienter vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00. 

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).
Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria