Hallands sjukhus anmäler två händelser

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den ena händelsen handlar om en kvinna i 70-årsåldern som i början av hösten 2016 kom till akutmottagningen i Varberg eftersom hon plötsligt drabbats av smärta i ena höften. En röntgenundersökning visade en fraktur i bäckenet. Eftersom kvinnan inte varit med om någon händelse som kunde förklara frakturen misstänkte man att den kunde bero på någon form av sjukdom. Någon närmre utredning av detta gjordes dock inte.

Efter en dryg vecka på sjukhuset kunde patienten återvända hem. Efter ytterligare två månader kom hon tillbaka till akutmottagningen eftersom hennes allmäntillstånd blivit sämre. En ny röntgenundersökning visade då en lungtumör som spridit sig till skelettet. Patienten avled ett par veckor senare.

– Redan första gången kvinnan kom till sjukhuset borde man ha utrett närmre vad frakturen berodde på, eftersom hon inte varit med om någon form av trauma. Även om patientens cancer inte gick att bota, kunde man till exempel gett henne en bättre smärtbehandling, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Den andra händelsen rör en man i 80-årsåldern som under tiden på sjukhuset i Halmstad drabbades av syrebrist och fick en svår hjärnskada.

Patienten hade under en längre tid fått behandling för en svår neurologisk sjukdom, som innebar att han var förlamad. Sommaren 2016 försämrades patienten snabbt och behövde respiratorbehandling för att klara sin andning. Patienten vårdades först på intensivvårdsavdelningen och så småningom på lungavdelningen.

Efter en dryg vecka där blev patienten mycket sämre. Det visade sig att orsaken till försämringen var en svår hjärnskada som orsakats av syrebrist. Efter ytterligare ett par dagar avled patienten.

– Patienten har på lungavdelningen haft upprepade problem med slem i luftvägarna som lett till syrebrist och hjärnskada. Vår interna utredning visar att det funnits brister i omvårdnaden av den här patienten. Vi ser till exempel att rutiner behöver utvecklas och vi vill gärna att IVO granskar händelsen, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria