Hallands sjukhus anmäler två händelser

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Den första händelsen rör en patient med flera sjukdomar, bland annat diabetes, som vårdades på Hallands sjukhus Varberg med oklara magsmärtor. Inför olika undersökningar behövde patienten vara fastande i flera omgångar, vilket gjorde att blodsockernivåerna var instabila.

Efter en av undersökningarna blev blodsockernivåerna så låga att patientens medvetandenivå sjönk. Patienten hade också en för hög koncentration av morfininnehållande läkemedel i blodet. Behandling gavs och patienten hämtade sig snabbt.

– Det finns vårdriktlinjer för vad som gäller när patienter ska fasta inför olika ingrepp, men här har man inte följt dem till fullo. Man har inte heller noterat att patienten hade ett morfinplåster, vilket man skulle tagit hänsyn till när man gav smärtlindrande injektioner, säger chefläkare Birgitta Lagerqvist.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

Den andra händelsen rör en patient med många sjukdomar som vårdades på Hallands sjukhus Varberg på grund av både lunginflammation och försämring av en annan långvarig lungsjukdom.

Patienten var så pass sjuk att vårdavdelningen borde kontaktat ett så kallat intensivvårdsteam för att ta ställning till vidare behandling. Detta gjordes dock inte med en gång.

När intensivvårdsteamet slutligen tillkallades ordinerades en särskild behandling, så kallad CPAP. Utredningen av händelsen har visat att det fanns en kompetensbrist på avdelningen för just den här behandlingen. Patienten vårdades sedan på intensivvårdsavdelningen, men avled där.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria