Hallands sjukhus anmäler vårdskada efter operation enligt lex Maria

Två äldre patienter genomgick varsin planerad stomi-operation. Båda drabbades av samma allvarliga händelse, nämligen att fel ända av tarmen leddes ut genom öppningen i magen till stomipåsen. Hallands sjukhus anmäler nu händelserna enligt lex Maria.

Att stomin lades fel ledde till att patienterna drabbades av stopp i tarmen, och båda fick genomgå en ny operation. De operationerna ledde till önskat resultat med fungerande stomier, men patienternas vårdtid blev förlängd.

Operationerna gjordes med hjälp av titthålsteknik av erfarna överläkare med kompetens för den här operationen, som är komplicerad.

– Vi kan inte utesluta att titthålstekniken har bidragit till att operationerna gick fel. Hallands sjukhus har sedan händelserna inträffade genomfört åtgärder för att utveckla operationsmetoden. Vi vill ändå gärna att Inspektionen för vård och omsorg granskar händelserna och våra åtgärder, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria