Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

En kort tid efter en injektion i lårmuskeln får patienten svåra smärtor i låret. Efter besök på vårdcentralen skickas patienten direkt till akutmottagningen i Halmstad med misstanken om att hen fått någon form av infektion efter injektionen.

På akutmottagningen omhändertas patienten av läkare från flera olika kliniker. Efter åtta timmar konstaterar man att patienten drabbats av en så kallad nekrotiserande mjukdelsinfektion, som innebär att bakterier sprider sig snabbt i kroppens mjukdelar.

– Det här är ett ovanligt men mycket allvarligt tillstånd som kräver snabb behandling. I de här fallen kan en timme vara väldigt lång tid, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

Patienten opereras, men har idag kvarstående funktionsnedsättningar. Lex Maria-anmälan görs eftersom det tog lång tid innan diagnosen ställdes och behandlingen påbörjades.

– Det är svårt att veta om en snabbare handläggning hade påverkat utgången för den här patienten. Men vi vill gärna ha en granskning av vården på Hallands Sjukhus eftersom tiden i de här fallen är så avgörande och vi måste se vad vi kan göra på ett bättre sätt, säger Anna Myredal.

Mer information:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via sjukhusets växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria