Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

Bättre samarbete mellan vårdgivarna hade kanske kunnat förhindra att patienten skadades. Nu anmäler Hallands sjukhus händelsen enligt lex Maria.

Anmälan rör en kvinna med psykiatrisk problematik. När hon var gravid blev hon sämre psykiskt. Under graviditeten hade hon kontakt med flera olika vårdgivare, men det saknades ett övergripande ansvar för hennes behandling och vård.

I samband med förlossningen blev patienten ännu sämre i sitt psykiatriska tillstånd, och under vårdtiden på förlossningen i Halmstad bedömdes hon av psykiatriker. Man bedömde inte att hon var i behov av psykiatrisk slutenvård utan kvinnan fortsatte att vårdas på förlossning och BB.

Ett par dagar efter förlossningen klev patienten av okänd anledning ut genom fönstret på vårdavdelningen. Fallet från tredje våningen gav henne flera frakturer som ledde till operationer, intensivvård och långvarig rehabilitering.

– Hade vi samarbetat bättre kring patienten och koordinerat hennes vård under graviditeten och tiden på sjukhuset, så hade den här händelsen kanske kunnat förhindras, säger Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria