Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient vid Hallands sjukhus Halmstad som tidigare opererats för cancer och efter det gått på regelbundna kontroller. Under våren gjordes en rutinmässig röntgenkontroll, och patienten fick besked om att allt var bra och att kontrollerna kunde avslutas.

Patienten blev dock sämre i sitt allmäntillstånd och sökte sjukvård igen. Nu upptäcktes att den senaste röntgenkontrollen visade tecken på att cancern spridit sig.

– Den här personen fick alltså ett felaktigt besked om att allt var bra, och behandlingen blev försenad, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus. 

Patienten har en annan sjukdom som gör att någon radikal behandling inte är aktuell, trots spridningen.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria