Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Båda händelserna inträffade vid Hallands sjukhus Halmstad.

Den första händelsen rör en svårt sjuk patient som drabbades av komplikationer efter att ha fått en nutritionsslang i magsäcken. Slangen läckte och det ledde till en inflammation i bukhålan. Läckaget åtgärdades och patienten blev bättre. Senare tillstötte en försämring och patientens liv gick då inte att rädda.

– Det visade sig att slangen ruckats ur sitt läge. Nutritionsvätskan hamnade därför i bukhålan i stället för i magsäcken, vilket ledde till en svår inflammation, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare på Hallands sjukhus.

Vid den andra händelsen skulle en patient få en nutritionsslang inopererad via bukväggen. Tekniska problem i samband med operationen gjorde att denna drog ut på tiden. Efter operationen drabbades patienten av blödningar, vilket gjorde att det krävdes ytterligare en operation.

– Utförandet av den första operationen var inte optimalt. Dessutom tog patienten ett blodförtunnande läkemedel som man måste sluta ta innan operation, för att inte drabbas av blödningar, och det hade man missat här, säger Birgitta Lagerqvist.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria