Hallands sjukhus gör två lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Den första händelsen gäller en patient med många sjukdomar som vårdades på medicinkliniken i Varberg. Patientens lungsäck hade fallit samman, och därför hade patienten ett lungdränage med tillhörande sugutrustning.

Under vårdtiden inträffade komplikationer till behandlingen, vilket delvis berodde på att vårdpersonalen hade bristande kompetens att hantera utrustningen. Så småningom flyttades patienten till lungkliniken i Halmstad, men drabbades av svår lunginflammation och avled.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

Den andra händelsen gäller en patient med psykiatriska sjukdomar, som behandlades med läkemedel mot dessa. I samband med annan sjukdom vårdades patienten på sjukhuset i Varberg och fick då bland annat läkemedel mot svampinfektion.

Patienten blev under vårdtiden på medicinkliniken förändrad i sitt psykiska tillstånd, trött och yr. Det visade sig bero på ett förgiftningstillstånd, eftersom psykofarmakan reagerade med läkemedlet mot svampinfektion.

De olika läkemedlen kan inte ges samtidigt i ordinarie doser, vilket läkemedelssystemet som är kopplat till journalsystemet varnade om, men alltså ändå skedde.

Patienten drabbades inte av några bestående men av händelsen, men fick under några dagar vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens kön och ålder.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria