Hallands sjukhus lex Maria-anmäler händelse

En patient som skulle genomgå en planerad operation kräktes vid sövningen och operationen fick istället göras vid ett senare tillfälle. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

– Att man kräks vid sövning är ovanligt vid planerade operationer. Men det är en allvarlig händelse och vi vill därför att Inspektionen för vård och omsorg gör en granskning, säger Anna Myredal, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Patienten skulle operera ett ljumskbråck. I samband med sövningen kräktes hen och fick maginnehåll i luftvägarna, vilket kan leda till lungskador och påverkan på luftvägarna.

Patienten fick inga bestående men utan kunde skrivas ut efter något dygn. Den planerade operationen gjordes senare utan komplikationer.

– Men det fanns risk för en allvarlig vårdskada och vårdtiden blev längre för patienten, säger Anna Myredal.

För mer information, kontakta:

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus, nås via sjukhusets växel tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet är publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria