Hallands sjukhus lex Maria-anmäler händelser

Hallands sjukhus anmäler flera händelser till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Den första händelsen rör en patient på sjukhuset i Halmstad med symtom som visade på allvarlig neurologisk sjukdom med snabb utveckling. Ställningstagandet var att patienten inte var i behov av intensivvård, utan kunde vårdas på en medicinsk vårdavdelning med planerade täta kontroller. Senare samma dygn gjordes en ny bedömning, och den var att patienten kunde fortsätta vårdas på medicinavdelningen.

– Patienten avled på vårdavdelningen, och vi vill gärna ha en extern granskning av bedömningen kring intensivvårdsbehovet, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus.

Den andra händelsen rör en patient som kom till Hallands sjukhus Halmstad med stelhet i höger sida av ansiktet. Undersökning av hjärnan visade på en godartad tumör på höger sida. Senare visade det sig att tumören satt på vänster sida.

Patienten vårdades ett par dagar på akutvårdsavdelningen. Fortsatt utredning med magnetröntgen planerades och uppföljning skulle ske via neurologimottagningen. Någon remiss till neurologimottagningen skrevs dock inte. Däremot gjordes undersökning med magnetröntgen, men vilka åtgärder den ledde till finns inte dokumenterat.

Patienten tog själv kontakt med neurologimottagningen för att få svar på vad magnetröntgen visade. Då uppmärksammades att patienten borde ha blivit kallad till mottagningen och att tidigare undersökningsresultat var fel beskrivna vad gäller sida av hjärnan.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas kön och ålder.

För mer information om de två ovan beskrivna händelserna, kontakta:

Chefläkare Birgitta Lagerqvist, nås via sjukhusets växel, tfn 035-13 10 00.

Hallands sjukhus anmäler också en händelse som rör en patient med funktionsnedsättning på grund av en ovanlig och svår muskelsjukdom. Patienten kom till akutmottagningen i Varberg efter en olycka med sin permobil. 

Skadorna bedömdes som lätta, men kort efter ankomsten till sjukhuset försämrades patienten akut och flyttades till intensivvårdsavdelningen. Trots stora insatser dog patienten efter ett antal timmar.

Varför patienten försämrades så snabbt och dog är trots obduktion inte helt klarlagt.

– Patientens muskelsjukdom har med säkerhet haft stor betydelse, men vi vill gärna även ha en extern granskning av händelsen, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus.

Sjukhuset anmäler också två händelser där patienter som vårdats på infektionskliniken i Halmstad behövt flyttas till intensivvårdsavdelningen. Eftersom hissen till kulvertplanet var trasig fick patienterna transporteras en sträcka utomhus, från infektionshuset till en av sjukhusets entréer.

– Vi bedömer inte att transporten utomhus har påverkat vårdförloppet för de här båda patienterna, även om de var svårt sjuka. Men vi anser att de utsattes för en risk för vårdskada och därför anmäler vi händelserna, säger Matts Juhlin-Dannfelt.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patienternas kön och ålder.

För mer information om de här händelserna, kontakta:

Chefläkare Matts Juhlin-Dannfelt, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria