Lex Maria-anmälan kring händelse där en patient skickades hem från akutmottagningen

Patienten borde inte ha skickats hem efter besöket på akutmottagningen. Nu anmäler Hallands sjukhus händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den äldre patienten var illamående och kallsvettig och sökte sig till akutmottagningen i Varberg. Där kunde man inte ställa någon säker diagnos och patienten skickades hem igen.

Två dagar senare kom patienten tillbaka med svaghet i höger sida, huvudvärk och sluddrigt tal. Patienten lades in på sjukhuset och visade sig vara drabbad av hjärninfarkt, som behandlades framgångsrikt.

Hallands sjukhus analys av händelsen visar att journaldokumentationen från det första besöket på akutmottagningen är så sparsam att det är svårt att värdera bedömningen av patienten.

– I journalen kan vi inte se att man fört något resonemang kring varför patienten hade de här symtomen. Att bli hemskickad innebar att patienten utsattes för en risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Därför gör vi en lex Maria-anmälan, säger chefläkare Christer Allenmark.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria