Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

En patient med diagnos sköldkörtelinflammation kontaktar på grund av nytillkomna symtom sin vårdcentral. Vid detta besök ställs diagnos cancer i sköldkörteln. Närsjukvården Halland anmäler nu ärendet enligt lex Maria för granskning av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet rör en patient som sedan tidigare, vid vårdbesök i annat län, fått diagnos inflammation i sköldkörteln. För fortsatt uppföljning och behandling remitteras patienten till vårdcentral i hemkommunen. Läkaren vid patientens vårdcentral bedömer att tidigare ställd diagnos är korrekt och provtagning och uppföljning med patienten sker enligt riktlinjer för diagnosen. När patienten på grund av nya symtom kommer till vårdcentralen på nytt besök, konstateras cancer i sköldkörteln. Patienten remitteras omgående till specialistvård för behandling.

- Vi har gjort en intern granskning av hur ärendet hanterats och följts upp, säger Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland. Nu vill vi även att Inspektionen för vård och omsorg granskar ärendet och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Såväl våra interna granskningar av händelser, som externa granskningar, är viktiga led i vårt kvalitetsarbete och vårt arbete med patientsäkerhet.

För mer information, kontakta:
Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland, tfn 070-328 29 44

Fakta patientsäkerhet och Lex Maria
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den här regeln kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • •ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (lex Maria).

Mer information på www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria

Pressmeddelandet publicerat av:
Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, tfn 0729-86 72 41