Två händelser anmäls enligt lex Maria

Hallands sjukhus Varberg anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den ena händelsen handlar om att ett barn får smärtlindring som ej var avsedd för små barn och den andra händelsen handlar om en försenad kontroll av en patients urinblåsa vid misstänkt urinvägsinfektion.  

Den första händelsen gäller en pojke i 3-årsåldern som kom in på akuten med bruten arm. Beslut togs om operation dagen efter. Patienten, som vägde 18 kg, gavs dock smärtlindring som endast ska ges till patienter som väger mer än 25 kg. Patienten lades in på barnavdelningen över natten. Operationen genomfördes dagen efter och därefter fick patienten åka hem. Den typ av smärtlindring som gavs bör endas ges av personal med stor vana, vilket inte skedde vid tillfället. Händelsen innebar ingen skada på patienten, däremot följdes inte gällande rutiner vilket innebar risk för vårdskada.

Den andra händelsen gäller även det en 3-årig pojke med kända problem med urinblåsan. Patienten kom in till sjukhuset med hög feber och lades in för observation för att utesluta urinvägsinfektion. Dagen efter noteras att patienten inte kissat och en ultraljudsundersökning av urinblåsan gjordes. Att tömma blåsan visade sig vara svårt. Därför togs beslut om att tömma blåsan under narkos. När blåsan tömdes innehöll den 5 gånger mer urin än pojkens normala blåskapacitet. Senare samma dag konstaterades att patienten hade urinvägsinfektion och sövdes ner igen för att sätta en kvarliggande kateter i urinblåsan.

- Det är ytterst beklagligt att en patient har orsakats onödigt lidande och risktagande på grund av händelserna, säger Christer Allenmark chefläkare på Hallands sjukhus.

Mer information
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria