Arbetsmiljö i fokus vid Driftnämnden Närsjukvårds första möte för året

Vid årets första sammanträde diskuterade Driftnämnden Närsjukvård Arbetsmiljöplan 2018 och inriktningsbeslut togs kring flytt av Folktandvården Söndrum.

Folktandvården Söndrum har haft sin verksamhet i lokaler vid Jutaplatsen i Söndrum sedan början av 70-talet. Den fysiska arbetsmiljön har successivt försämrats, och trots vissa underhållsåtgärder under senare år har inte problemen fullt ut åtgärdats.

- Vi ser ingen möjlighet att vara kvar i dessa lokaler och behöver hitta nya fräscha lokaler i eller i närheten av Söndrum, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

Driftnämnden Närsjukvård fattade beslut om att förvaltningen kan påbörja arbete med att hitta nya lämpliga lokaler och förbereda flytt av Folktandvården Söndrum.

Driftnämnden fick också en presentation kring årets Arbetsmiljöplan. Aktivt arbetsmiljöarbete handlar om ett systematiskt arbete i hela organisationen. Det omfattar bland annat rapportering av tillbud och arbetsskador, systematisk riskbedömning genom årliga skyddsronder och aktivt rehabiliteringsarbete. Fyra områden har extra fokus 2018:

• Minska sjukfrånvaron
• Levandegöra värdegrunden i hela organisationen
• Öka kunskap kring organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning
• Öka kunskap om rapportering av arbetsskador och tillbud

- Det är en dubbel vinst om vi kan skapa en bättre arbetsmiljö och få ner sjuktalen, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Vi får en personal som trivs och mår bra och patienterna får en ökad tillgänglighet då våra medarbetare finns på plats.

- Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är det som görs ute på våra vårdcentraler och folktandvårdskliniker varje dag, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Alla våra enheter har olika utmaningar, och chefer och medarbetare behöver tillsammans arbeta utifrån de förutsättningar som finns lokalt. I årets verksamhetsplan har vi lyft in sjukfrånvaron som ett mått för att ha fokus på de här frågorna och nära följa arbetet med de aktiviteter som tas fram.

Vid dagens sammanträde fick Driftnämnden även en presentation kring mässlingsituationen i Halland av Smittskyddsläkare Mats Erntell.

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-01-31

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80