Autism upptäcks tidigt vid dubbel kontroll

Med nya metoder kan personal vid BVC upptäcka barn med autism betydligt tidigare. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, gjord av Gudrun Nygren, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Kungsbacka.

Antalet diagnostiserade fall av autism ökar och enligt Gudrun Nygren och hennes handledare Christopher Gillberg, världsledande inom autismforskning, beror det på flera saker, bland annat på en ökad kunskap om hur autismspektrum kan yttra sig, vilket innebär att fler fall upptäcks.

Frågeformulär och observation

Gudrun Nygren har i sin forskning utvärderat en kombination av två metoder som kan användas inom barnhälsovården för screening av alla barn i samband med 2,5-åringarnas obligatoriska hälsobesök på barnavårdscentralen. I den ena metoden används frågeformulär till föräldrar för att fånga in symtom på autismspektrumstörningar. Den andra metoden går ut på att observera barnets förmåga till delad uppmärksamhet, så kallad joint attention:

Hämmar samspelet

– Svårigheter i förmågan till joint attention är centralt för barn med autism och kan märkas från första levnadsåret, säger Gudrun Nygren.
– Det handlar om en bristande förmåga att ge respons på kontakt från andra och att själv ta kontakt, vilket hämmar samspelet med andra. Med hjälp av de metoder vi utvärderat kan personal på BVC upptäcka en sådan avvikelse betydligt tidigare hos ett barn, säger Gudrun Nygren.

5 000 barn

Metoderna har sedan 2010 testats på omkring 5 000 barn i Göteborg. Som ett resultat blev 54 barn hänvisade till fortsatt utredning inom barnneuropsykiatrin. Av dessa konstaterades 48 ha autismspektrumstörningar (40 pojkar och 8 flickor). Översatt till vetenskapliga termer innebär det att denna kombination av två metoder för screening visar en känslighet på 96 procent.
– Våra resultat visar på utmärkta egenskaper för de båda screeningmetoderna, säger Gudrun Nygren.

Viktigt med tidig diagnos

Forskarnas förhoppning är att metoderna, tillsammans med ökad kunskap hos BVC-personalen, fortsatt ska leda till att fler barn får diagnosen tidigt och därmed tidigare kan få hjälp. Autismscreening ingår nu i det ordinarie BVC-programmet för hälsouppföljning i Göteborg.
– Grundförutsättningen är att BVC-personal får utbildning, att det finns effektiva rutiner för vidare utredning och möjligheter till individuellt planerade insatser, säger Gudrun Nygren.

Avhandlingen försvarades vid Sahlgrenska akademin den 16 mars.