Avsiktsförklaring för ny station i Väröbacka

Region Halland och Varbergs kommun har tecknat en avsiktsförklaring för ny tågsstation och utveckling av stationssamhället Väröbacka. Avsiktsförklaringen lägger grunden för en fortsatt gemensam planering och förberedelser med inriktning att den nya stationen ska börja trafikeras år 2026.

Presskonferens på Varbergs station med Dag Hultefors och Ann-Charlotte Stenkil

Väröbacka ligger i norra delen av Varbergs kommun längs med kusten och Västkustbanan. Norra kusten i Varbergs kommun är ett expansivt område. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan beräknas cirka 4 000 nya bostäder i området varav 2 800 i Väröbacka/Limabacka. En ny station i Väröbacka är en del av samhälls- och bebyggelseplaneringen som bidrar till tillväxten i Halland. I närområdet för den nya stationen finns också de mycket stora arbetsplatserna Ringhals och Södra Cell Värö.

En god tillgänglighet är en nyckelfaktor för Hallands attraktivitet som bygger på att fler kan resa till och från arbetet och högre studier utan alltför stor miljöpåverkan. I Halland är Västkustbanan ryggraden i kollektivtrafiksystemet och behovet av att skapa en attraktiv, robust och pålitlig tågtrafik med olika typer av trafikeringslösningar på Västkustbanan är en förutsättning för en fortsatt positiv tillväxt i Halland.

Det är ett nytt regionaltågsystem som ska trafikera sträckan Varberg – Göteborg med stopp bland annat vid ny station i Värö. För att inte ett nytt regionalt trafiksystem ska hämma framtida utvecklingsmöjligheter på Västkustbanan behöver det finnas förbigångsmöjligheter i området vid ny station så att det nya tågsystemet inte påverkar robusthet och pålitlighet i redan befintliga tågsystem.

- I takt med att Halland växer ökar behovet att Västkustbanan kan hantera fler tåg med olika funktioner såsom pendeltåg, regionaltåg och snabbtåg som gör det möjligt att på ett hållbart sätt förflytta sig till arbete, studier och nöjen, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland. Framöver ser vi att det behövs mer kapacitet på Västkustbanan för att möta rese- och transportbehov på ett hållbart sätt.

- Nu går vi från ord till handling. I början av året antog kommunfullmäktige  en fördjupad översiktsplan för norra kusten. Vetskapen om att vi nu är på gång med en ny station i Väröbacka gör att intresset för att bygga bostäder och etablera nya verksamheter på Väröhalvön är mycket stort. Arbetet för att möjliggöra det pågår för fullt och kommer att pågå parallellt med den fortsatta planeringen av järnvägsarbetet. Värbacka med omnejd har ett mycket strategiskt läge och utvecklingen här kommer troligtvis att ske väldigt fort. Detta betyder väldigt mycket för hela Varbergs utveckling. säger Ann-Charlotte Stenkil (M) , kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun

Hänger samman med trafikstart av Västlänken och Varbergstunneln

Innan ny station kan börja trafikeras behöver kapaciteten in mot Göteborg öka. Därför är det först när Västlänken och Varbergstunneln börjar trafikeras som det är möjligt att införa ett nytt regionaltågssystem som stannar vid den nya stationen i Värö.

Det fortsatta arbetet startar med en åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg – Göteborg som genoförs av Trafikverket i samarbete med regioner, länstrafikbolag, kommuner och andra som berörs av stråket.  Parallellt sker arbete med planering av tågstation och bebyggelseutveckling.  Under planeringsprocessen bistår Hallandstrafiken med expertstöd.

Avsiktsförklaringen en del av samplaneringsprocess

Den gemensamma avsiktsförklaringen är en del av en halländsk planeringsprocess för större gemensamma åtaganden som behöver samplaneras. Region Halland har utarbetat en gemensam planeringsmodell som grundar sig på gemensamma målbilder och samsyn i syfte att få störst nytta och samhällsutveckling av parternas investerade medel.

Respektive part fattar ett politiskt beslut om avsiktsförklaringen. Detta sker den 25 april av kommunstyrelsen Varbergs kommun och den 3 maj av regionstyrelsen Region Halland.

Avsiktsförklaringen ska i steg två mynna ut i ett genomförandeavtal där parternas åtagande regleras, bland annat finansiering av järnvägsåtgärder och stationsbygge samt drift och förvaltning av den färdiga stationen. 

Måste prioriteras i nationell plan

I februari i år skrev Region Halland, Varbergs kommun och Trafikverket ett tilläggsavtal för Varbergstunneln som också inkluderade skrivning om en ny station i Värö. En förutsättning för såväl Varbergstunneln och en ny station i Värö är att detta prioriteras och lyfts in i nationell transportplan som ska beslutas av regeringen under våren 2018. 

För mer information kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun
Telefon: 0703-48 58 13
E-post: ann-charlotte.stenkil@varberg.se