Bättre tillgänglighet på Region Hallands akutmottagningar

I dag, onsdagen den 1 mars, redovisas resultatet av den Nationella patientenkäten om landets alla akutmottagningar.  Tillgänglighet är det området där Region Hallands akutmottagningar får bäst resultat i enkäten. Sämre är resultatet när det handlar om information & kunskap. 

Totalt hamnade Region Halland på en elfte plats i undersökningen, vilket är strax över snittet för Sveriges samtliga 21 regioner och landsting. Patientenkäten är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges landsting och kommuner (SKL).

– Det är positivt att patienterna känner att tillgängligheten till akutmottagningen blivit bättre sedan förra mätningen 2014, säger Markus Lingman, områdeschef för akutverksamheten på Hallands sjukhus. Samtidigt måste vi vara försiktiga med att dra för stora slutsatser med tanke på den låga svarsfrekvensen.

I undersökningen framgår det också att patienterna önskar tydligare information om, till exempel, kötider och prioriteringar under sina besök på akutmottagningen. Enkäten genomfördes i oktober 2016. Totalt har drygt 1 950 hallänningar erbjudits att delta i enkäten och 750 har svarat på frågorna. Svarsfrekvensen var 38,2 procent, att jämföra med genomsnitt för riket på 36,3 procent.

Frågorna som patienterna svarat på har delats in i sju stycken, så kallade, kvalitetsdimensioner. De är tillgänglighet, helhetsintryck, tillgänglighet, emotionellt stöd, information & kunskap, kontinuitet & koordination samt delaktighet & involvering. Här är resultaten inom samtliga dimensioner (rikssnittet inom parantes):

Dimension                                  Halland (Riket)  
Tillgänglighet                                86 (85)
Helhetsintryck                             84 (83)
Respekt & bemötande                83 (83)               
Kontinuitet & koordination           80 (80)
Delaktighet & involvering            78 (78)
Emotionellt stöd                          73 (73)
Information & kunskap                65 (65)

Femtio procent av patienterna på akutmottagningarna uppskattade att de fick vänta mindre än en timme på att få träffa en läkare. Väntetidens längd påverkar starkt upplevelsen av besöket på akutmottagningen. Patienter där besöken varat mindre än två timmar är i regel nöjda. I allmänhet är äldre och medelålders patienter mer nöjda med sina besök på akutmottagningarna än yngre och barn. Det gäller både totalt sett och i de olika kvalitetsdimensionerna. Störst skillnad mellan de olika åldersgrupperna är det i frågorna om emotionellt stöd. 

Resultaten från patientenkäten ska nu användas för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

Fakta:
Akuten. Hallands sjukhus har två akutmottagningar öppna dygnet runt – en i Varberg och en i Halmstad. Till akutmottagningar kommer patienter med akuta medicinska, kirurgiska, ortopediska eller andra besvär. Patientenkäten. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården Det är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges landsting och kommuner (SKL).

Läs mer på www.skl.se/nationellpatientenkat

För mer information kontakta gärna:
Markus Lingman, områdeschef, 0725-76 97 48