Ett framgångsrikt verksamhetsår för driftnämnd Kultur och skola

Kultur och skola kan se tillbaka på ett intensivt och på många vis framgångsrikt 2017. Antalet elever och deltagare har ökat på samtliga skolor. Första året med ny kulturplan kunde genomföras med ökade anslag från såväl stat som region.

Vid torsdagens möte fastställde driftnämnd Kultur och skola den upprättade årsredovisningen för 2017 och beslutade att överlämna den till regionstyrelsen.

Den sammanfattande bedömningen är att målen på övergripande nivå har uppnåtts, vilket innebär att Kultur och skola med sin verksamhet bidragit till att stärka Hallands konkurrenskraft, ökat attraktiviteten och möjliggjort för fler att komma i arbete.

Driftnämnden redovisar ett resultat för 2017 med överskott på +4 030,9 tkr, vilket förklaras dels av ökade intäkter inom skolverksamheten och dels av att vissa planerade satsningar i kulturverksamheten inte har startat som planerat utan har flyttats fram i tid.

– Att få lämna ifrån sig denna årsredovisning är en glädje. Vår verksamhet gör varje dag skillnad för den enskilda individen. Att vi inte bara håller oss inom den tilldelade budgetramen utan samtidigt utvecklar och tillgängliggör kultur och utbildning för hallänningarna är en enorm styrka och visar på vad en tydlig styrning och goda idéer kan leda till. Alla som har arbetat med verksamheten under året är en anledning till framgången och jag är tacksam över allas insatser, säger Lovisa Aldrin, driftnämndens ordförande.

Fördelning av statsbidrag till regional kultur

Driftnämnden fattade även beslut om fördelning av statsbidraget för 2018. Statens kulturråd har beviljat Region Halland statsbidrag med 29 060 000 kronor till regional kulturverksamhet. Bidraget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. I enlighet med regeringens ambition att öka tillgången till biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Region Halland 950 000 kronor.

Fördelningen följer tidigare anslag till de regionala kulturinstitutionerna och innebär en uppräkning runt 1,55%.

Arbetsstipendier för kulturskapare offentliggörs 14 mars

Driftnämnden Kultur och skola beslutade att fördela arbetsstipendium 2018 enligt juryns förslag. Tillkännagivande och utdelning av stipendierna sker vid nämndens sammanträde den 14 mars 2018. Representanter för media kommer att bjudas in till ceremonin och får möjlighet att träffa stipendiaterna.

Återrapportering - Hur har vi arbetat med #metoo?

Politikerna har tidigare gett de tre skolorna i uppdrag att återrapportera hur de arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier och tystnadskulturer. Rektorerna redovisade för driftnämnden de aktiviteter som genomförts inom respektive skolas verksamhet.

– Det känns tryggt att veta att våra skolor arbetar systematiskt och långsiktigt med dessa frågor. Det är ett strukturellt problem i vårt samhälle att sexuella trakasserier mörkläggs och enbart genom att prata om det kan dessa strukturer hävas, säger Lovisa Aldrin.

Ny ordförande från 1 mars

Sittande ordförande lämnar efter torsdagens möte snart över klubban till Emma Gröndahl (L) som har utsetts till ny ordförande i Region Hallands driftnämnd Kultur och skola, med tillträde i mars 2018. Detta med anledning av att Lovisa Aldrin (L) har tillträtt ett uppdrag som kommunråd i Halmstads kommun.

Handlingar från driftnämnd Kultur och skolas sammanträde 2018-02-15

För mer information, kontakta gärna:

Lovisa Aldrin, ordförande Driftnämnd Kultur och skola (L), tel. 070-749 00 55

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, tel. 035-17 98 89