Fortsatt hög produktion och tillgänglighet vid Hallands sjukhus Kungsbacka

Verksamheterna inom Driftnämnden Kungsbackas område fortsätter att ha en hög tillgänglighet och produktion av vård i egen regi, vilket är mycket positivt och glädjande, säger Margareta Ödman, ordförande. Samtidigt konstateras att kostnadsutvecklingen har stannat upp.

Driftnämnden Kungsbacka hade möte idag den 23 oktober. Nämnden ansvarar för specialistvården vid Hallands sjukhus Kungsbacka och för handikappverksamheten i Halland, mödrahälsovården samt ungdomsmottagningarna i Halland.

Tillgänglighet

Tillgängligheten inom Hallands sjukhus Kungsbacka är fortsatt mycket god. Även produktionen är hög inom samtliga verksamheter. Drygt 80 procent av patienterna får sina besök eller behandlingar inom 60 dagar. Hallands sjukhus Kungsbacka har den högsta tillgängligheten till specialistsjukvård i Halland genom att 89,2 procent av patienterna fått sitt besök inom 60 dagar. När det gäller behandling inom 60 dagar ligger Hallands sjukhus Kungsbacka på 84,6 procent och Handikappverksamheten når nästan 100 procent. Förvaltningen bidrar därmed fortsatt till att Halland klarar målen för kömiljarden för både nybesök och behandling.
När det gäller återbesöken ligger 94,5 procent inom måldatum.
- Det är det fortsatt målmedvetna arbetet som ger avsedd effekt och dessa goda resultat, säger Margareta Ödman.

Ekonomi

Den ekonomiska obalansen för driftnämndens totala ansvarsområde kvarstår dock.
Hallands sjukhus Kungsbacka visar ett resultat på minus 2,7 miljoner kronor till och med september 2012 och prognosen för helåret visa fortsatt på ett oförändrat underskott på 10 miljoner kronor. Driftnämnden ser trots detta optimistiskt på framtiden och de utmaningar man står inför i och med att den negativa kostnadsutvecklingen har stannat upp.
- Glädjande är också att resultatet för Mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna är positivt på plus 3,7 miljoner kronor och att även Handikappverksamheten fortsatt har ett överskott på 1,7 miljoner kronor säger Margareta Ödman.
Vidare utför Hallands sjukhus Kungsbacka fler dagkirurgiska operationer jämfört med motsvarande period föregående år, varav fler är komplicerade ingrepp såsom korsbandsoperationer. Dessutom utför Hallands sjukhus Kungsbacka merparten av framfallskirurgi dagkirurgiskt.

Arbetsmiljöanmälan

Nämnden fick vid mötet information om anmälan från Arbetsmiljöverket. Föreläggande har inkommit från Arbetsmiljöverket avseende de äldre delarna på Hallands sjukhus Kungsbacka. Ett intensivt arbete pågår med att finna lösningar för att komma tillrätta med de påtalade lokalproblemen.

Som en del i detta arbete kommer receptionen vid norra entrén att stängas efter årsskiftet. Istället öppnas en bemannad centralkassa i södra entrén som ska serva hela sjukhuset.

För mer information kontakta:

Margareta Ödman, ordförande Driftnämnden Kungsbacka, 0709-73 17 86